Ali je posredovanje rezultatov hitrih testov v CRPP obvezno za vse izvajalce?

Posredovanje rezultatov hitrih testov v CRPP je obvezno za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki za testiranja prejemajo javne vire financiranja. Ne glede na vir financiranja, je obvezno v primeru, da je rezultat testa pozitiven, saj je potrebno vse pozitivne primere sporočiti NIJZ za evidenco nalezljivih bolezni.

Sem izvajalec hitrih antigenskih testov na COVID-19. Katere pogoje moram izpolnjevati za posredovanje rezultatov v CRPP?

  1. Prijava v RIZDDZ

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti (pravne osebe) se morajo registrirati, pri čemer pridobijo enolični identifikator (šifro izvajalca).

Več informacij najdete tukaj https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti.

  1. Vključitev v varno zdravstveno omrežje zNET

Informacije o  postopku in možnih načinih vključitve najdete na spletnih straneh eZdravja:

https://podpora.ezdrav.si/?faq=zanima-me-kako-se-lahko-vkljucim-v-omrezje-znet

https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti

Izvajalci zdravstvene dejavnosti naj se za pomoč pri oddaji vloge za dostop do zNET obrnejo na podporo eZdravja (podpora@ezdrav.si). Oseba, ki oddaja vlogo, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA, POSTArCA,  Halcom, NLB).

  1. Pridobitev ustrezno prilagojenega informacijskega sistema oziroma nadgradnja obstoječega lokalnega informacijskega sistema za posredovanje podatkov v CRPP

Lokalni informacijski sistem se za obdelavo zdravstvene dokumentacije mora povezati s CRPP tako, da bo omogočil posredovanje strukturiranih podatkov, kar vključuje uporabo predpisanih šifrantov. Informacijski sistem mora podpreti posredovanje podatkov o rezultatih testa ter popravljanje oz. brisanje v primeru napak. Informacije za razvijalce informacijskih sistemov so na voljo v tehnični dokumentaciji. Za pridobitev dostopa do tehnične dokumentacije naj se razvijalci obrnejo na e-naslov crpp@nijz.si. Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti za svoj lokalni informacijski sistem pridobi identifikacijski ključ, t.i. API key, ki je sestavni del zapisa njegovih transakcij v CRPP in pomeni vstopnico za aplikacijski vmesnik. Dodeljuje ga vzdrževalec CRPP, vzdrževalec lokalnega informacijskega sistema pa ga mora vgraditi v programsko rešitev. V kolikor je izvajalec že vključen v eNaročanje, API Key že ima in istega uporabi tudi za zapisovanje rezultatov COVID testov. Za pridobitev API Key se obrnite na podporo eZdravja na podpora@ezdrav.si.

V kolikor izvajalec podatke posreduje v CRPP izključno zaradi hitrih testov in ne ustvarja nobene druge zdravstvene dokumentacije, lahko uporabi spletno rešitev zVEM+ za vnos rezultat testov COVID-19. Več informacij lahko najdete tukaj Uporabniška navodila za poročanje rezultatov testov COVID v CRPP.

Splošne informacije o CRPP najdete na spletnih straneh eZdravja (https://ezdrav.si/?page_id=108) ter  v Uporabniškem priročniku (http://ezdrav.si/wp-content/uploads/2020/12/eZdravje-CRPP-Uporabniska-navodila-v-5.1.0.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj se zgodi ob vnosu rezultata testa v CRPP?

Rezultat testa na COVID-19 je nemudoma dostopen vsem zdravstvenim delavcem, ki imajo preko svojih informacijskih sistemov dostop do CRPP in obravnavajo paciente.

Pacient lahko rezultat vidi na portalu zVEM. Sproži se avtomatsko obveščanje po SMS, v kolikor je pacient izbral ta način obveščanja. Sproži se tudi posredovanje podatkov vstopnim točkam, da lahko same obveščano paciente.

V kolikor je rezultat pozitiven, se avtomatsko prenese v Evidenco nalezljivih bolezni (zbirka NIJZ 48)

Kaj je okvirni termin?

V nekaterih primerih vam izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem se želite naročiti na zdravstveno storitev, ne more takoj dodeliti točnega termina z datumom in uro izvedbe storitve.

V takih primerih vam izvajalec lahko sporoči okvirni termin, s katerim vas obvesti o približnem terminu, ko bo mogoče izvesti storitev. Izvajalec vam mora glede na zakonske roke pravočasno določiti točen termin in vas o njem obvestiti.

Če se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri dodeljevanju okvirnih terminov in obveščanju o točnem terminu zdravstvene storitve ne drži zakonsko določenih rokov, se lahko obrnete na zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ali zastopnika pacientovih pravic.

Zakonska osnova:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 2. členu navaja, da je termin čas, izražen z datumom, uro in minuto, predviden za izvedbo zdravstvene storitve. V primeru operativnih postopkov se termin določi na dan natančno. Okvirni termin pa je termin, določen na mesec natančno, razen za operativne postopke, za katere je določen na tri mesece natančno.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah v 7. členu določa:

(3) Pooblaščena oseba za čakalni seznam pacientu ob uvrstitvi na čakalni seznam določi za:

  • operativne postopke in vse druge zdravstvene storitve, kjer čakalna doba znaša več kot šest mesecev: okvirni termin ali termin,
  • zdravstvene storitve, ki ne spadajo v prejšnjo alinejo: termin.

(4) Pacientu, ki ima določen okvirni termin, se termin določi:

  • pri operativnih postopkih: v 30 dneh pred izvedbo zdravstvene storitve,
  • pri vseh drugih zdravstvenih storitvah: v 90 dneh pred izvedbo zdravstvene storitve.

(5) Pacienta se o okvirnem terminu oziroma terminu obvesti v treh dneh po uvrstitvi na čakalni seznam. V primeru iz prejšnjega odstavka se pacienta o terminu obvesti v treh dneh po določitvi termina.

(6) Pacient lahko ob določitvi termina oziroma okvirnega termina zahteva poznejši prosti termin (nadomestni termin), ki je v 30 dneh od prvotno predlaganega. Pacient lahko to možnost uveljavi v okviru iste napotitve samo za stopnjo nujnosti hitro ali redno. Če se pacient ne strinja ne s prvotno predlaganim ne pozneje ponujenim terminom, izvajalec takega pacienta ne uvrsti na čakalni seznam, napotno listino pa z obrazložitvijo vrne izdajatelju. Ta odstavek ne velja v primeru določitve termina iz četrtega odstavka tega člena.

(7) Če se izvajalcu iz kateregakoli razloga sprosti že zasedeni termin ali določi nov termin, se na ta termin takoj oziroma najpozneje naslednji delovni dan uvrsti prvega naslednjega pacienta, ki ima na čakalnem seznamu določen okvirni termin. Če takega pacienta ni ali če je v trenutku sprostitve termina oziroma določitve novega termina do termina manj kot tri dni, se na ta termin lahko uvrsti prvega naslednjega pacienta, ki se naroča.

Napotnica je v napačnem statusu. Ali je možna reaktivacija?

V različici V2 centralnega sistema eNaročanja (COS v2) je izvajalcem zdravstvene dejavnosti v dveh primerih omogočena reaktivacija napotnic, ki so bile neustrezno zaključene. Za uporabo omenjenih funkcionalnosti je potrebno implementirati spremembe v lokalnih ambulantnih oz. bolnišničnih sistemih.

Napotnico izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko reaktivira v roku 30 dni od datuma, ko jo je centralni sistem eNaročanja zaključil. Reaktivacija napotnic je mogoča le v teh dveh primerih:

  1. Ob realizaciji naročila je bila poslana oznaka, da kontrola ni potrebna – ControlNotNeeded = ‘1’.
  2. Naročilo je odpovedano zaradi neupravičenega razloga, to je »Brez navedbe razlogov«.

V prvem primeru, ko je med zaključkom naročila z uporabo metode ReferralUsed napotnica zaključena z oznako, da kontrola ni več potrebna ( ControlNotNeeded = ‘1’), in je status napotnice »Izkoriščena«, se lahko napotnico reaktivira z metodo CancelReferralUsage. Po uspešni izvedbi metode se status napotnice spremeni v »V uporabi«. Uporabnik lahko naročilo ponovno zaključi z isto napotnico z metodo ReferralUsed, vendar brez oznake ControlNotNeeded. V tem primeru napotnica ostane aktivna.

Če je napotnico centralni sistem zaključil zato, ker je bilo naročilo odpovedano zaradi neupravičenega razloga »Brez navedbe razlogov«, se napotnico lahko reaktivira s ponovno »odpovedjo« že odpovedanega naročila. Uporabnik lahko status napotnice spremeni v »Izdana« tako, da uporabi metodo CancelAppointmentForReferral z IDT-jem odpovedanega naročila, ob tem pa izbere ta razlog za preklic naročila:

  • »Reaktivacija napotnice znotraj 35 dni od datuma termina in v primeru neupravičenega razloga za preklic naročila«

Število reaktivacij napotnice ni omejeno, zato je določeno napotnico možno reaktivirati večkrat.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti pri prvi odpovedi naročila nima na voljo zgoraj navedenega razloga za preklic naročila, ker je ta namenjen samo za reaktivacijo napotnice.

V lokalnih ambulantnih oz. bolnišničnih sistemih je potrebno uporabnikom omogočiti izbiro zgoraj navedenega razloga za ponovno odpoved naročila, tako da lahko spremenijo neupravičen razlog odpovedi naročila, s tem pa tudi reaktivirajo napotnico.

Kaj je centralni register podatkov o pacientu (CRPP)?

Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) je enotni sistem za zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in je namenjen vsem izvajalcem zdravstvenih dejavnosti. Zakonsko podlago ima v členu 14.b Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15 (ZZPPZ). CRPP vsebuje »Povzetek podatkov o pacientu« (Povzetek) ter zdravstveno dokumentacijo. Izraz CRPP se v danes okviru eZdravja uporablja tako za poimenovanje zakonsko opredeljene zbirke podatkov kot tudi za poimenovanje storitve eZdravja oz. centralnega informacijskega sistema s pripadajočo informacijsko komunikacijsko infrastrukturo.

Kaj je povzetek podatkov o pacientu (PPoP, Povzetek)?

Povzetek podatkov o pacientu (PPoP, Povzetek) je strukturiran zapis tistih zdravstvenih podatkov, ki so najpomembnejši za zdravstveno obravnavo. Sestavljen je v skladu z mednarodnimi standardi in strokovnimi smernicami. Vsebuje naslednje sklope podatkov: alergije in neželeni učinki, cepljenja, bolezni in zdravstvena stanja, kirurški posegi, medicinski pripomočki vsajeni v telo (implantati), invalidnosti, nosečnost, priporočila zdravljenja, meritve krvnega tlaka, diagnostični postopki in socialna zgodovina. Med podatke o zdravstvenem stanju sodijo tudi rezultati testov na COVID-19.

Kaj je zdravstvena dokumentacija?

Zdravstvena dokumentacija je dokumentarno gradivo, ki nastane ali pa je prejeto pri zdravstveni obravnavi oz. je povezano z zdravstvenim stanjem.

Od uvedbe CRPP se zbirata dve vrsti dokumentov, in sicer ambulantni izvidi in odpustna pisma. V letu 2018 se je začelo postopno uvajanje posebnih vrst izvidov, kot so npr. fizioterapevtska poročila, izvidi patoloških preiskav, izvidi zdravniškega posvetovanja (ePosveta) ter izvidi ultrazvočne in rentgenske diagnostike.