Kaj je trajna napotnica in kdo jo lahko izda?

Od 1.8.2021 velja sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki omogoča, da se za določena kronična stanja izda trajna napotnica. Večkratno, obdobno napotnico za omenjena kronična stanja lahko v trajno spremeni tudi specialist oz. napotni zdravnik.

Pravila za zdravnike napotovalce in napotne zdravnike:

Zdravnik napotovalec (na primarni ravni) lahko spremeni večkratno napotnico, ki jo je sam izdal, v trajno, dokler je napotnica v statusu “izdana” in ni v statusu “vpisana”.

Napotni zdravnik (specialist) lahko večkratno napotnico, ki jo je izdal zdravnik napotovalec, spremeni v trajno, dokler je napotnica v statusu “vpisana” ali “v uporabi” (pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti napotnega zdravnika).

Napotni zdravnik (specialist) lahko napotnico, ki jo je sam izdal, spremeni v trajno v vseh statusih napotnice “izdana”, “vpisana” in “v uporabi”.

Zakaj prihaja do podvajanja zapisov o novorojenčkih?

Novorojenčki ob rojstvu dobijo svojo številko EMŠO (v Registru pacientov in prostorskih enot RPPE), ne pa tudi številke ZZZS (KZZ). Po zakonu lahko novorojenčki dobijo KZZ tudi v roku 60 dni od rojstva.

V kolikor je v tem času potrebna zdravstvena storitev za novorojenčka, se lahko uporabi EMŠO otroka ali KZZ matere. Posledično prihaja do navzkrižja identifikatorjev osebe, ko novorojenček dobi lastno številko ZZZS (KZZ), kar zahteva ročno preverjanje veljavnosti identitet. Zaradi tega lahko nastanejo težave pri uporabi programskih rešitev v zdravstvenih informacijskih sistemih.

Težave se rešujejo ročno s prenosom shranjenih zapisov, ki so nastali z uporabo ene številke KZZ, v novo številko KZZ novorojenčka. Izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo, da pri beleženju zdravstvene dokumentacije novorojenčka uporabljajo EMŠO, ki je na voljo kmalu po rojstvu.

V primeru tovrstnih napak vas prosimo, da napako prijavite na prvi nivo podpore, ki bo zahtevek usmeril na vzdrževalce.

Zakasnitve pri oddaji izvidov v CRPP pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti ne pošiljajo izvidov o pacientih v CRPP takoj po zaključku obravnave pacienta, čeprav je pacient že prejel izvid. Posledica so zakasnitve pri vpogledu zdravnikov v e-izvide pacientov, ki še niso bili oddani v CRPP. Zakasnitve lahko nastanejo zaradi zamika pri oddaji izvidov iz zalednega informacijskega sistema v CRPP. V tem primeru se zdravniki lahko obrnejo na upravljalca zalednega informacijskega sistema, ki bo pojasnil, zakaj prihaja do zakasnite, in bo odpravil težavo. Upravljalec CRPP ni odgovoren za zakasnitve pri oddaji izvida.

Na kakšen način lahko pacient poda izjavo volje – vnaprejšnjo zavrnitev zdravstvene oskrbe?

Pacient naj se obrne na področni urad zastopnika pacientovih pravic, kjer bo dobil navodila za izdelavo dokumenta. Pacient izjave ne more podati samostojno, temveč mora obvezno pridobiti pojasnilo in podpis osebnega zdravnika. Dokument z vsemi zahtevanimi podatki in podpisi mora pacient izročiti zastopniku pacientovih pravic, ki bo pooblaščeni osebi na NIJZ naročil izdelavo elektronske kopije in njeno posredovanje v CRPP.  Tako bo elektronska kopija izjave dostopna vsem zdravstvenim delavcem, ki imajo dostop do CRPP.

Zakaj zdravnik nima vpogleda v pacientovo dokumentacijo v CRPP?

Sem zdravnik, imam napotnico za pacienta, vendar ne vidim pacientove dokumentacije v CRPP. Zakaj?

Sem zdravnik. V ustanovi A imam dostop do pacientove zdravstvene dokumentacije v CRPP. Ko delam v ustanovi B, nimam dostopa do zdravstvene dokumentacije istega pacienta v CRPP. Zakaj?

CRPP ima vgrajene privzete omejitve dostopa v skladu s Pravilnikom o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih. Dostop do dokumentacije (izvidov in odpustnih pisem) imajo zgolj zdravniki, pri čemer so v sistem vgrajene še nadaljnje omejitve glede na vrsto zdravstvene dejavnosti. Neomejen dostop ima zgolj pacientov izbrani osebni zdravnik. Ostali zdravniki imajo dostop na podlagi veljavne napotnice ali pacientove privolitve. Pravice dostopa so omejene tudi časovno, in sicer na največ 45 dni po prenehanju napotnice ali pacientove privolitve

Osnovni pogoj pa je, da je zdravnik v ustanovi, iz katere dostopa do dokumentacije, pravilno registriran v RIZDDZ. Dodeljeno mora imeti vrsto zdravstvene dejavnosti (VZD) , ki jo dejansko opravlja in ki označuje neposredno delo s pacienti. Če ima npr. zdravnik v RIZDDZ dodeljeno zgolj administrativno vrsto zdravstvene dejavnosti (706 – Urejanje zdravstva), dostop do CRPP ni upravičen. V primeru težav z dostopom do CRPP je zato potrebno preveriti, ali je v RIZDDZ za posameznega zdravnika zabeležena ustrezna šifra VZD, ki označuje izvajanje zdravstvene obravnave.

Več o pogojih dostopa:

https://podpora.ezdrav.si/faq/kateri-zdravstveni-delavci-imajo-vpogled-v-crpp-in-pod-kaksnimi-pogoji/

Kako dobim slovensko DCP potrdilo o pozitivnem HAG testu?

V skladu s spremembami, ki veljajo od 4. 3. 2022, je bilo ukinjeno izdajanje SI DCP o pozitivnem HAG testu. Ukinjena je bila tudi uradna podpora za preverjanje SI DCP. Funkcijo dokazila o preboleli bolezni na podlagi pozitivnega HAG testa je prevzel EU DCP o prebolelosti.

Več o veljavnosti potrdil EU DCP od 1. februarja 2022 naprej na naslednji povezavi.

Kako pridobim potrdilo o izdani e-napotnici?

Pacient od zdravnika napotovalca, ki je izdal e-napotnico, prejme natisnjeno potrdilo o izdani e-napotnici. Če želi, ima pacient v portalu zVEM možnost izpisa potrdila o izdani e-napotnici, tako da na seznamu e-napotnic izbere želeno e-napotnico in klikne “Izpiši PDF (A4)”.

 

Spremenjene zahteve za registracijo v portal zVEM

V juliju 2021 je izvedena nadgradnja evidence uporabnikov eZdravja (varnostna shema), s katero so se spremenile zahteve za registracijo v portal zVEM.
Davčna številka in EMŠO nista več obvezna podatka – edini obvezen podatek, brez katerega registracija/prijava v portal zVEM ni možna, je številka ZZZS (trajna, ne začasna za tujce, ki se začne s številko 9), seveda tudi ime, priimek in datum rojstva ter veljavni naslov elektronske pošte.

Vpogled v zdravstvene podatke otroka in EU digitalno COVID potrdilo v primeru podaljšane starševske pravice

Pri pridobivanju EU digitalnega COVID potrdila za otroka v primeru podaljšane starševske pravice so bile zaznane težave, ki se pospešeno rešujejo. Trenutno je tako potrdilo možno pridobiti pri osebnem zdravniku otroka in v lekarni. Ko bodo težave odpravljene, bodo starši za svojega otroka, za katerega imajo podaljšano starševsko pravico, potrdilo lahko pridobili prek portala zVEM.