Kaj je IPPO?

IPPO je Informacijska podpora preventivnih obravnav, namenjena Centrom za krepitev zdravja (CKZ).
Program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) in zmanjšanja neenakosti v
zdravju (Preventivni program) pri odraslih je namenjen izboljšanju zdravja odraslih prebivalcev
Slovenije.
V okviru Preventivnega programa v centrih za krepitev zdravja (CKZ) poteka obravnava odraslih oseb z
vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja, oseb, ogroženih za razvoj KNB in oseb z
že prisotno KNB. Aktivnosti CKZ obsegajo izvajanje nemedikamentoznih delavnic (NMD ) v okviru
Programa za krepitev zdravja, individualnih nemedikamentoznih obravnav (NMO), ter aktivnosti za
udejanjanje javnozdravstvenih ciljev v lokalnih skupnostih.