Kakšne so posledice, če se ne morem oglasiti v dogovorjenem terminu?

Če pacient ugotovi, da se ne more oglasiti v dogovorjenem terminu, mora izvajalca zdravstvene dejavnosti o tem obvestiti deset dni pred dogovorjenim terminom. Če pacient tega ne naredi, mu e-napotnica preneha veljati, pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pa se ne more ponovno vpisati na seznam še tri mesece, razen, če zdravnik presodi, da se mu v tem času zdravstveno stanje lahko bistveno poslabša.

Obvestilo o posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od določenega termina:

V skladu z drugim odstavkom 15b. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljnjem besedilu: ZPacP) lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član:

 1. odpove termin brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno;
 2. kasneje (manj kot deset dni pred terminom) odpove termin z navedbo razloga: v pisni obliki in le iz objektivnih razlogov:
  1. nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  2. nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  3. smrt ožjega družinskega člana pacienta.

V primeru objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

 1. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati.
 2. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.
 3. Pacienta se lahko ponovno uvrsti na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.