Kaj je okvirni termin?

V nekaterih primerih vam izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem se želite naročiti na zdravstveno storitev, ne more takoj dodeliti točnega termina z datumom in uro izvedbe storitve.

V takih primerih vam izvajalec lahko sporoči okvirni termin, s katerim vas obvesti o približnem terminu, ko bo mogoče izvesti storitev. Izvajalec vam mora glede na zakonske roke pravočasno določiti točen termin in vas o njem obvestiti.

Če se izvajalec zdravstvene dejavnosti pri dodeljevanju okvirnih terminov in obveščanju o točnem terminu zdravstvene storitve ne drži zakonsko določenih rokov, se lahko obrnete na zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ali zastopnika pacientovih pravic.

Zakonska osnova:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 2. členu navaja, da je termin čas, izražen z datumom, uro in minuto, predviden za izvedbo zdravstvene storitve. V primeru operativnih postopkov se termin določi na dan natančno. Okvirni termin pa je termin, določen na mesec natančno, razen za operativne postopke, za katere je določen na tri mesece natančno.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah v 7. členu določa:

(3) Pooblaščena oseba za čakalni seznam pacientu ob uvrstitvi na čakalni seznam določi za:

  • operativne postopke in vse druge zdravstvene storitve, kjer čakalna doba znaša več kot šest mesecev: okvirni termin ali termin,
  • zdravstvene storitve, ki ne spadajo v prejšnjo alinejo: termin.

(4) Pacientu, ki ima določen okvirni termin, se termin določi:

  • pri operativnih postopkih: v 30 dneh pred izvedbo zdravstvene storitve,
  • pri vseh drugih zdravstvenih storitvah: v 90 dneh pred izvedbo zdravstvene storitve.

(5) Pacienta se o okvirnem terminu oziroma terminu obvesti v treh dneh po uvrstitvi na čakalni seznam. V primeru iz prejšnjega odstavka se pacienta o terminu obvesti v treh dneh po določitvi termina.

(6) Pacient lahko ob določitvi termina oziroma okvirnega termina zahteva poznejši prosti termin (nadomestni termin), ki je v 30 dneh od prvotno predlaganega. Pacient lahko to možnost uveljavi v okviru iste napotitve samo za stopnjo nujnosti hitro ali redno. Če se pacient ne strinja ne s prvotno predlaganim ne pozneje ponujenim terminom, izvajalec takega pacienta ne uvrsti na čakalni seznam, napotno listino pa z obrazložitvijo vrne izdajatelju. Ta odstavek ne velja v primeru določitve termina iz četrtega odstavka tega člena.

(7) Če se izvajalcu iz kateregakoli razloga sprosti že zasedeni termin ali določi nov termin, se na ta termin takoj oziroma najpozneje naslednji delovni dan uvrsti prvega naslednjega pacienta, ki ima na čakalnem seznamu določen okvirni termin. Če takega pacienta ni ali če je v trenutku sprostitve termina oziroma določitve novega termina do termina manj kot tri dni, se na ta termin lahko uvrsti prvega naslednjega pacienta, ki se naroča.